زمان ثبت : 1385/08/08 در ساعت 09:42 ق.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : عبدالحمید یوسفی

عنوان : ضرب المثلهائی


ضرب المثلهائی از فرهنگ مردم افغانستان  

۱:- خائن خائف است.

۸:- مزن به در کس به انگشت که نزند بدیوارد به مشت.

۳:- منزل دروغگو کوتاه است.

۴:- بارکج به منزل نمی رسد..

۵:- مارگزیده از ریسمان میترسد.

۶:- سیر از دل گرسنه چه میداند.

۷:- مهمان غزیز خدا است.

۸:- از صد خویش یک همسایه پیش.

۹:- مشک انست که خود بوید نه انکه عطار گوید.

۱۰:- کوه هر قدر بلند باشد سر خود راه دارد.

۱۱:- وقتی به چوب سوار رسیدی تو هم چوب سوار شو.