سطح بینش محصلان که تازه وارد دانشگاه می گردند خیلی پایین می باشد و بلخصوص آنعده از دانشجویان که به بخش های اجتماعیات رو می اورد چون اکثر از آنها از دهات و یا از مکاتب فارغ می شوند که فرهنگ مطالعه خیلی پایین می باشد و یا وجود ندارد و قتیکه این محصلان وارد دانشگاه می گردند مخصوصآ بخش اجتماعیات از آنها سیمینار تقاضا می گردد.

نداشتن مطالعه و ارئه مقاله و سیمنار کاری است خطرناک

سطح بینش محصلان که تازه وارد دانشگاه می گردند خیلی پایین می باشد و بلخصوص آنعده از دانشجویان که به بخش های اجتماعیات رو می اورد چون اکثر از آنها از دهات و یا از مکاتب فارغ می شوند که فرهنگ مطالعه خیلی پایین می باشد و یا وجود ندارد و قتیکه این محصلان وارد دانشگاه می گردند مخصوصآ بخش اجتماعیات از آنها سیمینار تقاضا می گردد.

برای نو واردان خیلی گران تمام می گردد چرا که اول انها با کتاب ها اشنایی ندارند و بعدا با روش مطالعه اشنایی ندارند که باعث می گردد که به منابع انترنیتی رو بیاورند و از سایت ها انترنیتی مواد خود را بدون اینکه مطالعه کنند پرنت می کنند و بدون اینکه کوچکترین تغییر در آن بیاورد و یا جنبه های اجتماعی , سیاسی , فرهنگی , مذهبی و تاریخی را مد نظر بگیرند آنرا به قراءت می  گیرند که باعث می شود به قوم , ملت و مذهب خود لکه وارد کند بدون اینکه خودش بفهمد .

 بنابر این از تمام آنعده کسانیکه درک قوم , وطن , و مذهب دوستی دارند تقاضا می گردد که به نوشتن مقاله ها و تحقیق های مستند یعنی منبع داشته باشد مقاله های خود را نوشته کند و در منابع انترنیتی قرار دهند . تا اینکه کمک باشد برای محصلان و خدمت باشد به تاریخ .

در اینجا اشاره می کنم از چشم دید خود !

این چشم دید را که شما می خوانید از یک صنف 280 نفری می باشد که در جمع اکثر آنها هزاره اول بعدا تاجیک , پشتون , ازبک و عده قلیل از اقوام دیگر حضور داشتند من که با دوستان نزدیکم در یک جمع نشته بودیم و در باره فضا دانشگاه بحث می کردیم که در این هنگام یک استاد بنام استاد کریمی وارد صنف ما گردید و ما طبق معمول به احترام او ایستاده شدیم و بعدا نشستیم تمام اساتید ما همیشه اول از همه حاضری می گیرند و بعدا از محصلان سوال و احوال پرسی می کنند این استاد نیز بعد از سوال و جواب گفت : که امروز یکی از همصنفان شما سیمینار دارد ( این شخص کسی بود که از ایران امده بود و دختر بود که ما از ابتدا تا به حال با او اشنایی صحیح ندارم ) و آن دختر ایستاده شد و گفت بله استاد من سیمنار دارم  گفت بیا و قراةت کن و رفت بیش صنف و شروع کرد به ارئه سیمینار که موضوع سیمنار او منشا اتنیکی هزاره ها بود ( که در این باره خودم نیز بعدا تحقیق کرده و  سیمینار دادم و قبلا نشر کردم  ) او بعد از اینکه موقعیت جغرافیای هزاره ها , و بعضی از رسم رواج هزاره ها را به سمع می رسانید و بعدا در باره منشا هزاره ها شروع به ارئه معلومات کرد او زیاد روی مردم و یا هزاره های بامیان تاکید می کرد او گفت : که هزاره ها قبل از حمله مغول ها در افغانستان بوده است ولی سوال اینجاست که هزاره ها از کدام نسل و یا مربوط کدام قوم می گردد ادامه داده و گفت که هزاره ها از یکجا شدن پشتون و تاجیک بدنیا آمده و یا به عباره دیگر وجود هزاره ها از اختلات قوم پشتون و تاجیک می باشد .

و قتیکه او این نکته را به سمع همصنفانم رسانید ما تمام به شورش برآمدیم در حالیکه تاجیک ها و پشتون ها وخود استاد ما خنده می کرد وقتی که دید صنف رو به بی نظمی می رود از آن دختر خواست که بینیشیند و قتیکه او آمد به طرف چوکی خود تمام شاگردان ( همصنفان هزاره ام ) به روی او انگشت انتقاد برداشتن که شما روی کدام منبع این معلومات را به سمع ما رسانیدی او آن روز هیچ حرفی نزد  و فردا و قتیکه آمد ما از او جویا منبع شدیم او گفت که این گپ در کتاب هیوان تسنگ ( یک زایر چینی میباشد) باشد در حالیکه این کتاب عظیمی است ولی او برای اینکه بتواند از شر همصنفانش راحت باشد این حرف را زد ولی این حرف از یاد آن انعده شاگردان نمی رود و او تا اخرین وقتی که ما را می دید به یاد آن حرف خود می افتاد و همصنفانم نیز با دیدن او این تبصره را می کرد بر علاوه این چشم دید دیگررا نیز دیده ام که دور از اخلاق نوشتار می باشد .